Denominació Social: LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L.


Domicili Social: LG MONESTIR, S/N - 08199 MONTSERRAT (BARCELONA)


Nº d’Id: B64757263


E-mail: direccio@larsa-montserrat.com


Nom del domini: www.montserratcomunicacio.cat


De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. amb les següents finalitats:

1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, sempre que s'hagi autoritzat prèviament mitjançant la marcació de la casella d'autorització al formulari web. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L.

2. Realitzar estudis estadístics.

3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L.

4. Enviament de la newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin.

D'igual manera, en marcar la casella d'autorització consent que les seves dades siguin facilitades a les nostres empreses: ABADIA DE MONTSERRAT, CENTRAL RESERVES MONTSERRAT, SAU i L'AGRICOLA REGIONAL, SA, perquè siguin tractats amb les finalitats esmentades anteriorment.

LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Complimentant i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors. En el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, l'usuari haurà d'acceptar la casella amb aquesta finalitat de manera expressa.

Totes les dades sol·licitades a través de LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu D.N.I. A través dels següents mitjans:

1. E-Mail: direcció@larsa-montserrat.com

2. Correu Postal: LG MONESTIR, S/N - 08199 MONTSERRAT (BARCELONA).

3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: direccio@larsa-montserrat.com.

D’igual forma, LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.


SEGURETAT

LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. , són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. , per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L.

Els continguts proporcionats per LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.
La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. , als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. , les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint, a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar incorrectament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de LA SEVA LLAR EL SEU MON, S.L. com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.